Algemene Voorwaarden

CV Atelier | Online leeromgeving | training.cvatelier.nl

Dit document is voor het laatst aangepast op: 1-11-2020

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van CV Atelier;

CV Atelier:

CV Atelier, kantoorhoudende aan de Voordorpsedijk 61, 3737 BM te Groenekan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64334864, BTW-id NL001631553B53, hierna te noemen ‘CV Atelier’;

Klant:
De rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Diensten:
De door CV Atelier geboden trainingen, zoals beschreven op de Website, die te volgen zijn via de browser;

Training(en):
De door CV Atelier geboden trainingen, zoals beschreven op de Website, die te volgen zijn via de browser;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en CV Atelier die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij CV Atelier koopt;

Privacy Statement:
De privacyverklaring van CV Atelier, die te vinden is op de Website;

Website:
De website van CV Atelier: training.cvatelier.nl, waarop de Dienst wordt aangeboden;

Online Leeromgeving:
De online omgeving op training.cvatelier.nl, waarop de Klant de trainingen kan volgen van CV Atelier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van CV Atelier met betrekking tot de kennistrainingen op training.cvatelier.nl.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
 3. Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
 4. CV Atelier is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat CV Atelier tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 6. Indien CV Atelier niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. CV Atelier kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van CV Atelier met betrekking tot training.cvatelier.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.
 3. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen CV Atelier en Klant.
 4. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen CV Atelier en Klant.
 5. CV Atelier heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
 6. CV Atelier is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

 

Artikel 4. Licentie

 1. CV Atelier verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Trainingen.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst en is vanaf die datum twee (2) maanden geldig.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of CV Atelier niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of CV Atelier een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door CV Atelier gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

 

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

 

Artikel 7. Rechten en plichten CV Atelier

 1. CV Atelier garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. CV Atelier behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
 3. CV Atelier spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 4. CV Atelier is niet betrokken bij de inhoud van het cv van Klant, CV Atelier is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het eindresultaat door Klant.
 5. CV Atelier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. CV Atelier zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 6. CV Atelier kan de Diensten mogelijk uitbreiden met Trainingen en modules die nieuwe kennis bevatten. Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met CV Atelier.
 7. CV Atelier verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van CV Atelier. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 8. CV Atelier verzorgt tevens een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

Artikel 8. Rechten en plichten Klant

 1. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover CV Atelier voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 3. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant CV Atelier daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 4. De Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Online Leeromgeving te gebruiken voor het volgen van de aangeschafte Training(en). De Klant verzorgt zelf een laptop of pc met een recente versie van Windows (minimaal Windows Vista of Windows 7) en een recente versie van Office (tenminste Microsoft Word 2007 – 2016 of Office 365) om .docx bestanden te kunnen bewerken. CV Atelier is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de videotutorials van Microsoft Word en de versie waar Klant gebruik van maakt. CV Atelier werkt altijd met de meest recente versie van Microsoft Word middels Office 365 en raadt het gebruik van deze versie aan.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
 6. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gedeeld in de Website.
 7. De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. De Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via training@cvatelier.nl aan CV Atelier door te geven.
 8. Indien de Klant door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met CV Atelier.

 

Artikel 9. Garantie, refunds & reclame

 1. CV Atelier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door CV Atelier geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van CV Atelier.
 2. Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van CV Atelier, gebreken als gevolg van handelingen van de Klant zelf of van andere Klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant.
 3. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat CV Atelier ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan CV Atelier.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
 4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Alle door CV Atelier gegeven adviezen, gedeelde kennis en door CV Atelier verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door CV Atelier te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door CV Atelier verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. CV Atelier verleent daarbij geen enkele garantie.
 2. CV Atelier is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.
 3. CV Atelier is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
 4. Voor zover CV Atelier aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.
 5. De Klant zal CV Atelier en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
 6. CV Atelier is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen:
  1. de kosten voor vaststelling van de schade;
  2. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om CV Atelier te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan CV Atelier;
  3. en redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Klant dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
  4. Alle schade die niet direct is, is indirect.
 7. CV Atelier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
 8. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. CV Atelier is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
 9. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CV Atelier (hoogste leidinggevend personeel).
 10. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. CV Atelier is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van CV Atelier;
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
  4. werkstakingen;
  5. brand;
  6. ongeval of ziekte van personeel;
  7. Denial of Services (DoS) aanvallen;
  8. door CV Atelier onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van CV Atelier afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat CV Atelier tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien CV Atelier door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 13. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan CV Atelier verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacyreglement van CV Atelier en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. CV Atelier en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 3. CV Atelier is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
 4. CV Atelier is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van CV Atelier. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan CV Atelier in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
 3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV Atelier aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. CV Atelier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.