Algemene Voorwaarden

CV Atelier www.cvatelier.nl | Online leeromgeving  training.cvatelier.nl

Dit document is voor het laatst aangepast op: 4-03-2021

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van CV Atelier;

CV Atelier:

CV Atelier, gevestigd en kantoorhoudende aan de Kaap Hoorndreef 66, 3563 AW te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64334864, BTW-id NL001631553B53 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P. van Bunnik-Lodder, hierna te noemen ‘CV Atelier’;

Klant:
De (rechts)persoon die aan CV Atelier opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten, waaronder maatwerk cv’s, (online) trainingen en/of coaching of tot het leveren van producten, waaronder templates en/of e-books, al dan niet door middel van een bestelling via de Website;

Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Dienst(en):
Alle door CV Atelier aangeboden Diensten met betrekking tot cv’s, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot het maken van maatwerk cv’s en het bieden van (online) trainingen en/of coaching daaromtrent, zoals beschreven op de Websites, die te volgen zijn via de browser;

Product(en):
De door CV Atelier aangeboden (online) producten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot (cv) templates en/of e-books, zoals beschreven op de Websites, die te volgen zijn via de browser;

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en CV Atelier die schriftelijk of digitaal, al dan niet via de Websites, wordt gesloten op grond waarvan de Klant een Dienst of Product bij CV Atelier afneemt of koopt;

Privacy Statement:
De privacyverklaring van CV Atelier, die te vinden is op de Websites;

Website(s):
De websites van CV Atelier: www.cvatelier.nl en training.cvatelier.nl, waarop de Diensten en Producten worden aangeboden;

Online Leeromgeving:
De online omgeving op training.cvatelier.nl, waarop de Klant de trainingen en/of online coaching kan volgen van CV Atelier.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van CV Atelier met betrekking tot de door CV Atelier te leveren Diensten en Producten.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met expliciete uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en CV Atelier zijn overeengekomen.
 4. CV Atelier is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat CV Atelier tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 6. Indien CV Atelier niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn. CV Atelier kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen worden benaderd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van CV Atelier zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Klant verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door CV Atelier gedane aanbiedingen.
 3. CV Atelier is niet gebonden aan kennelijke vergissingen, verschrijvingen of druk-, zet- of typefouten in de door haar geboden aanbiedingen
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CV Atelier niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen Producten en/of Diensten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.
 6. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Klant de door CV Atelier gedane aanbieding heeft geaccepteerd door middel van schriftelijke of digitale bevestiging dan wel  door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst komt ook tot stand bij het verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, e-mail of schriftelijk.
 7. Indien Klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding (waaronder het online aanbod op de Websites) aan CV Atelier een opdracht verstrekt, is CV Atelier pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
 8. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van CV Atelier of zodra zij – zonder tegenwerping van Klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 9. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Klant en CV Atelier zijn overeengekomen. CV Atelier zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat de overeen gekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door CV Atelier wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt CV Atelier de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
 11. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen CV Atelier en Klant.
 12. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen CV Atelier en Klant.
 13. CV Atelier heeft het recht zonder opgaaf van reden het leveren van (nadere) Producten en/of Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.

 

Artikel 4. Licentie

 1. CV Atelier verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht, ook wel te noemen licentie, met betrekking tot de trainingen en/of coaching, door middel van het verstrekken van Inloggegevens.
 2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst en is vanaf die datum twee (2) maanden geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven, openbaar te maken of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijzen van de Diensten zijn geldig op het moment dat deze aan Klant bekend worden gemaakt en/of op de Websites worden weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Getoonde of geoffreerde prijzen zijn exclusief overige kosten, zoals verzend- of betalingskosten. Op de Websites en in prijsopgaven zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van de eventuele bijkomende kosten.
 3. CV Atelier berekent diensten ofwel op basis van uurtarieven die CV Atelier vooraf met Klant overeenkomt ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per Product of Dienst.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft CV Atelier het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 5. Indien CV Atelier berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat CV Atelier aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klant kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
 6. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van CV Atelier.
 7. Indien CV Atelier een vast tarief met Klant is overeengekomen, is CV Atelier toch gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan CV Atelier, dat in redelijkheid niet van CV Atelier kan worden gevergd, dat CV Atelier de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. CV Atelier stelt Klant hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten. Enkel de consument heeft de mogelijkheid na kennisgeving van de prijsverhoging als bedoeld in dit lid de opdracht in te trekken door schriftelijke kennisgeving aan CV Atelier. CV Atelier is echter nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade door deze intrekking van de opdracht.
 8. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt CV Atelier Klant in kennis van de financiële consequenties. Klant is gehouden tot acceptatie van meerwerk tot 10%.
 9. CV Atelier specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 10. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft de CV Atelier recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.
 11. Betaling vindt plaats ofwel op factuurbasis ofwel via de Websites van CV Atelier. De betalingsmogelijkheden worden vermeld op de factuur en de Websites.
 12. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door CV Atelier aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
 13. Facturatie en betaling van het overeengekomen totaalbedrag zal voorafgaand aan levering plaatsvinden bij het kopen van het Product of de Dienst.
 14. CV Atelier behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
 15. Betaling dient, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 16. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
 17. Als de Klant niet tijdig of niet volledig betaalt of CV Atelier niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in van rechtswege in verzuim, ongeacht of CV Atelier een nadere aanmaning c.q. ingebrekestelling stuurt.
 18. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, is CV Atelier gerechtigd vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede (buiten)gerechtelijke incassokosten van 15% over het totale overeengekomen bedrag, dan wel de daadwerkelijke kosten indien die hoger zijn en tevens indien de kosten de gerechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 19. In afwijking van hetgeen in lid 9 en 10 is bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 20. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden voor consumenten (Klanten die handelen als natuurlijk persoon consumenten, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
  • over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
  • over de volgende Euro 2.500,- 10%
  • over de volgende Euro 5.000,- 5%
  • over de volgende Euro 190.000,- 1%
  • over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 21. Indien Klant in verzuim is, kan CV Atelier de vordering uit handen geven.
 22. Door Klant gedane betalingen zullen door CV Atelier ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 23. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 24. CV Atelier is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
 25. Bij uitblijven van volledige betaling door Klant, is CV Atelier tevens gerechtigd de Overeenkomst, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft CV Atelier eveneens indien zij al voordat Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen.

 

Artikel 6. Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is CV Atelier gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden, op het tijdstip waarop deze:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Artikel 7. Levering

 1. Door CV Atelier opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
 2. Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient Klant CV Atelier schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij CV Atelier alsnog een redelijke termijn wordt geboden van minimaal 1 maand om het werk op te leveren danwel uit te voeren. CV Atelier is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 3. Indien CV Atelier gegevens, afbeeldingen, illustraties of instructies nodig heeft van Klant, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de (op)leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat Klant deze aan CV Atelier heeft verstrekt.
 4. Klant is gehouden de eventuele concepten c.q. ontwerpen die CV Atelier maakt na iedere correctieronde en na (op)levering binnen 7 dagen te onderzoeken en te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 5. Na (op)levering of uitvoering en definitief akkoord van Klant, ofwel het verstrijken van de in het voorgaande lid genoemde termijn zonder dat Klant reageert, wordt de overeenkomst als deugdelijk uitgevoerd beschouwd en komen daarna ontdekte onjuistheden, onvolkomenheden en overige gewenste aanpassingen voor rekening en risico van Klant.
 6. CV Atelier zal pas definitief (op)leveren na volledige betaling van alle daarmee gemoeide facturen.

 

Artikel 8. Rechten en plichten CV Atelier

 1. CV Atelier garandeert niet dat informatie op de Websites altijd correct, actueel of volledig is.
 2. CV Atelier behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Websites.
 3. CV Atelier spant zich in om de Producten en/of Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat deze te allen tijde beschikbaar zijn.
 1. CV Atelier bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. CV Atelier zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. CV Atelier zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op CV Atelier rust echter slechts een inspanningsverbintenis en deze is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten naar aanleiding van een door hem (op)geleverde maatwerk cv’s, (online) trainingen en/of coaching, (cv) templates, e-books en/of andere Producten of Diensten.
 3. CV Atelier heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Klant, te laten verrichten door een door CV Atelier aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van CV Atelier wenselijk is.
 4. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Klant of ten behoeve van een particuliere Klant welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 5. CV Atelier heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Tenzij anders is overeengekomen, hanteert CV Atelier een correctieronde per maatwerk CV.
 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft CV Atelier het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft CV Atelier het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Klant niet wordt betaald, is CV Atelier niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 8. CV Atelier behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan Klant verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.
 9. CV Atelier is niet betrokken bij de inhoud van het cv van Klant, CV Atelier is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het eindresultaat door Klant.
 10. CV Atelier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Producten en/of Diensten. CV Atelier zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Producten en/of Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 11. CV Atelier kan de Diensten mogelijk uitbreiden met trainingen, coaching en/of modules die nieuwe kennis bevatten. Trainingen, coaching en/of modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze trainingen, coaching en/of modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met CV Atelier.
 12. CV Atelier verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Producten en Diensten van CV Atelier. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 13. CV Atelier verzorgt tevens een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

Artikel 9. Rechten en plichten Klant

 1. Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke CV Atelier overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct, compleet en ononderbroken uitvoeren van de Overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van CV Atelier te stellen.
 2. Klant is gehouden ervoor te zorgdragen dat CV Atelier ongehinderde toegang heeft tot het gebouw, pand, de ruimtes, het terrein, (sanitaire) voorzieningen en/of de goederen in verband met de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering van Producten en/of Diensten.
 3. Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. De Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via training@cvatelier.nl aan CV Atelier door te geven.
 4. CV Atelier heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Klant is gehouden CV Atelier onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Klant.
 7. Klant mag aan de adviezen en dienstverlening van CV Atelier hoge eisen stellen, maar Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan CV Atelier ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 8. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover CV Atelier voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 9. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt en gebruik van de Diensten van CV Atelier.
 10. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant CV Atelier daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 11. Klant mag verkregen inlogcodes voor een bij CV Atelier afgenomen online cursus, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen
 12. Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst tot het afnemen van een online training, cursus en/of coaching het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Online Leeromgeving te gebruiken voor het volgen van de aangeschafte training(en), cursus(sen) en/of coaching. Klant verzorgt zelf een laptop of pc met een recente versie van Windows (minimaal Windows Vista of Windows 7) en een recente versie van Office (tenminste Microsoft Word 2007 – 2016 of Office 365) om .docx bestanden te kunnen bewerken. CV Atelier is niet verantwoordelijk voor verschillen tussen de videotutorials van Microsoft Word en de versie waar Klant gebruik van maakt. CV Atelier werkt altijd met de meest recente versie van Microsoft Word middels Office 365 en raadt het gebruik van deze versie aan.
 13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van back-ups van eigen gegevens die worden gedeeld in de Websites.
 14. Klant is verplicht de gegevens uit de ontvangen concepten met betrekking tot maatwerk cv’s te allen tijde door te nemen en te controleren op juistheid en eventuele onjuistheden en gewenste ontwerpwijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan CV Atelier.
 15. Indien de Klant door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met CV Atelier.

 

Artikel 10. Herroepingsrecht & maatwerk

 1. Alle door CV Atelier geleverde Diensten met betrekking tot maatwerk cv’s en coaching, betreffen maatwerk Diensten, evenals trainingen en/of templates die specifiek naar wens van Klant zijn samengesteld. Deze maatwerk Diensten zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht voor consumenten.
 2. Het hieronder omschreven herroepingsrecht geldt enkel voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna genoemd consumenten, niet voor zakelijke Klanten (rechtspersonen).
 3. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere Producten en/of Diensten door een particuliere Klant (consument) van CV Atelier zonder dit Product of deze Dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan de consument de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere Producten en/of Diensten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. CV Atelier mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten en/of Diensten (digitaal) heeft ontvangen.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan CV Atelier kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij CV Atelier opvragen.
 6. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 7. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten tussen consument en CV Atelier van rechtswege ontbonden.
 8. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van CV Atelier onverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door CV Atelier.
 9. CV Atelier vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de eventuele betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte Product en/of de Dienst, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan CV Atelier.
 10. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden, tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
 11. CV Atelier sluit het herroepingsrecht voor de volgende Producten en Diensten uit, indien dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de Overeenkomst, door CV Atelier is vermeld:
 12. Dienstenovereenkomst, na volledige uitvoering van de Dienst indien:
 13. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; én
 14. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra CV Atelier de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 15. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte Producten en/of Diensten die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

 

Artikel 11. Garantie, refunds & reclame

 1. CV Atelier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten en/of Diensten in overeenstemming met wat de Klant op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door CV Atelier geleverde Producten en/of Diensten als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van CV Atelier.
 2. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. Gebreken in de beveiliging van de door Klant opgeslagen informatie op de systemen van CV Atelier, gebreken als gevolg van handelingen van de Klant zelf of van andere Klanten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Klant.
 4. De Klant dient de geleverde Producten en/of Diensten meteen na ontvangst en/of activering nauwkeurig te controleren en eventuele gebreken binnen 7 dagen na uitvoering of levering dan wel binnen 7 dagen na ontdekking daarvan, indien Klant aantoont dat hij de gebreken redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CV Atelier schriftelijk kenbaar te maken op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.
 6. CV Atelier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 7. Indien de Producten en/of Diensten reeds genoten c.q. gebruikte Producten en/of Diensten betreffen of indien deze na levering geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt (bijvoorbeeld een maatwerk cv is door Klant of een derde aangepast, vervalt elk recht op reclame.
 8. Garanties worden slechts verstrekt aan Klant en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 9. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende Producten en/of Diensten aan CV Atelier heeft voldaan.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten Website, de Online Leeromgeving en andere Diensten, en met betrekking tot alles wat CV Atelier ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan CV Atelier.
 2. Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Klant niet toegestaan om de Producten en/of Diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen c.q. te bewerken, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren, zonder daaraan voorafgaande toestemming van CV Atelier.
 4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de (online) Producten en/of Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.
 5. Eventueel door Klant verkregen inloggegevens en/of inlogcodes mogen nimmer openbaar gemaakt worden of op welke wijze dan ook aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt.
 6. CV Atelier is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen van templates, werkboeken, adviezen, trainingen en/of cursussen, teksten, cv’s te gebruiken voor andere opdrachten.
 7. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van hem afkomstige informatie, afbeeldingen, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart CV Atelier tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
 8. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan CV Atelier van € 1000,– per overtreding, tot een maximum van € 10.000,– onverminderd de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst door CV Atelier, is de aansprakelijkheid van CV Atelier voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door CV Atelier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 2. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door CV Atelier gefactureerde of te factureren bedrag.
 3. CV Atelier is nimmer aansprakelijk voor door Klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Klant of derden, letselschade of immateriële schade.
 4. CV Atelier is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart CV Atelier tegen alle aanspraken van derden. Indien CV Atelier door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden CV Atelier zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van CV Atelier en derden komen verder voor rekening en risico van Klant.
 5. CV Atelier is nimmer aansprakelijk voor door Klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door CV Atelier ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met CV Atelier verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 6. Alle door CV Atelier gegeven adviezen, gedeelde kennis en door CV Atelier verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door CV Atelier te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door CV Atelier verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. CV Atelier verleent daarbij geen enkele garantie.
 7. CV Atelier is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van
  – het niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen plichten voor Klant;
  – onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant;
  – het (ondeskundig) gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten;
  – het niet opvolgen van adviezen van CV Atelier;
  – tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
  – (onderhouds)werkzaamheden aan de Producten en/of Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Producten en/of Diensten;
  – storingen in gebruikte apparatuur en programmatuur c.q. software of de Online leeromgeving;
  – het overschrijden van opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
  – inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van CV Atelier of derden wegens door Klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het delen en/of openbaar maken van cursusmateriaal en/of inlogcodes van CV Atelier.
 8. Voor zover CV Atelier aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product en/of de Dienst.
 9. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.
 10. CV Atelier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 11. Indien CV Atelier bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de Klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden CV Atelier daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij CV Atelier te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 12. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van CV Atelier en diens leidinggevende of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. CV Atelier is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  1. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van CV Atelier;
  2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
  3. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
  4. werkstakingen;
  5. brand;
  6. ongeval of ziekte van personeel;
  7. pandemieën of epidemieën;
  8. Denial of Services (DoS) aanvallen;
  9. door CV Atelier onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van CV Atelier afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat CV Atelier tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien CV Atelier door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 4. Indien CV Atelier ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is CV Atelier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 15. Privacy & geheimhouding

 1. Bij het bezoeken van de Websites van CV Atelier, bij het plaatsen van een bestelling dan wel het verstrekken van een opdracht en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan CV Atelier verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van CV Atelier en de toepasselijke wet- en regelgeving worden gebruikt en/of verwerkt.
 2. CV Atelier en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 3. CV Atelier is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
 4. CV Atelier is gerechtigd persoonsgegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van CV Atelier. Indien de gegevens of het Product of de Dienst reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan CV Atelier in een mailing verwijzen naar het geleverde Product of de geleverde Dienst.
 5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
 7. Bij het bezoeken van de Websites van CV Atelier kan zij informatie van Klant over het gebruik van de Websites verzamelen door middel van cookies. De informatie die CV Atelier verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Klant aan CV Atelier van € 1000,– per overtreding, tot een maximum van € 10.000,– onverminderd de verplichting van Klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 16. Opschorting & ontbinding

 1. CV Atelier heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, indien:
 2. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de Overeenkomst CV Atelier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is CV Atelier bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 7. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CV Atelier op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien CV Atelier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 8. CV Atelier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige door Klant of derden geleden schade of gemaakte kosten.

 

Artikel 17. Beëindiging & annulering

 1. De tussen Klant en CV Atelier gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van CV Atelier of Klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van CV Atelier.
 2. Indien het door CV Atelier uit te voeren werk bij einde Overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van CV Atelier op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door Klant aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
 3. Het annuleren van online Producten en Diensten is niet mogelijk, daar deze dan reeds gebruikt kunnen zijn door Klant. Er zal in geen geval restitutie verleend worden.
 4. Voor overige Producten en Diensten, waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot maatwerk cv’s en één-op-één coachingssessies, geldt dat indien Klant tijdens of voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren, hij aan CV Atelier vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door CV Atelier nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd is. Deze wordt als volgt gefixeerd:

– geen annuleringskosten bij annulering tot 48 uur voorafgaand aan de uitvoering door CV Atelier of voorafgaand aan de coachingssessie;

– 100% van het overeengekomen totaalbedrag aan annuleringskosten bij annulering vanaf 48 uur vóór de aanvang van de uitvoering door CV of voorafgaand aan de coachingssessie of no-shows;

 1. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal CV Atelier vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 2. CV Atelier is gerechtigd alle reeds door Klant er betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding.


Artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en eventuele andere internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen. Bij Overeenkomsten tussen CV Atelier en een consument, is de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument eveneens bevoegd tot geschillenbeslechting.
 4. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CV Atelier aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. CV Atelier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.